مجموعه فرتو ترافیک شما را به خرید بهترین محصولات تجهیزات ایمنی و ترافیکی دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

معرفی بزرگترین کارخانه تولید تجهیزات ترافیکی در ایران | برآورد قیمت تابلو و تجهیزات ترافیک شهری

آنچه در این مقاله می خوانید...

استاندارد های مورد نیاز تجهیزات ترافیک :معرفی تجهیزات ترافیک :آشنایی با بزرگترین کارخانجات تولید تجهیزات ترافیکیمعرفی انواع لوازم ترافیکی و هشدارفروش عمده انواع تجهیزات ترافیکی ارزانقیمت عمده فروشی انواع تجهیزات ترافیکی

با توجه به روند
سریع افزایش میزان شهرنشینی و بالا رفتن کیفیت زندگی شهری و نیاز به تسریع در مبادلات
کالا و افزایش میزان حمل و نقل و جابجایی درون شهری و جاده ای بین شهری، روند رو به
افزایش قابل ملاحظه ای به انواع تولیدات تولید کننده تابلوهای ترافیکی و تولید کننده
سرعت گیر و دیگر تجهیزات ترافیکی شهری و جاده ای همچون تجهیزات کنترل ترافیک و دیگر
موانع پلاستیکی و فلزی ترافیکی که از جمله اقلام پر مصرف تولید شده توسط تولیدکننده
تجهیزات ترافیکی می باشد
. معرفی بزرگترین کارخانه تولید تجهیزات ترافیکی در ایران می تواندبشدت موثر در این امر باشد.

معرفی بزرگترین کارخانه تولید تجهیزات ترافیکی در ایران | برآورد قیمت تابلو و تجهیزات ترافیک شهری

استاندارد های مورد نیاز تجهیزات ترافیک :

استاندارد های مورد نیاز تجهیزات ترافیک :ایمنی تردد و حفظ جان انسان های درگیر در مقوله ترافیک و کاهش آمار تاسف بار کشته شدگان تصادفات, هدف متعالی شرکت می باشد.طراحی اصولی و بکار گیری صحیح تجهیزات ایمنی و علائم ترافیکی, تضمین کننده ایمنی تردد می باشد.در صورت  تولید تجهیزات ترافیکی با کیفیت و  ایمنی با طراحی و ساخت علائم و تجهیزات استاندارد و با کیفیت عالی و نو آوری در تولیدات با بهره گیری از دانش جهانی و بومی نمودن آن و از آنجا که تجهیزات ترافیک دارای استاندارد ها و مشخصات فنی مورد نظر خود می باشد، باید با توجه به تجربه همکاران و شرکت های ترافیکی و با توجه به نیاز و درخواست کارفرما قدم برداریم، از آنجا که پروژه‌های ترافیکی در نوع خود دارای حساسیت های اجرایی و ایمنی می باشند، باید نسبت به انتخاب تجهیزات ترافیک وسواس کافی را به خرج داده و نسبت به انتخاب کالا با جنس مناسب و مرغوب جهت مرتفع ساختن نیاز پروژه ترافیکی قدم بر داریم.

معرفی تجهیزات ترافیک :

معرفی تجهیزات ترافیک :۱ معرفي تجهيزات ترافيكي

۱-۱ چراغ كنترل ترافيك

ابزاري است كه با استفاده از علائم نوري كنترل شونده با جريان الكتريكي، حركـت وسـائل نقليـه و عابران پياده را متوقف، هدايت يا جهت دهي مي نمايد.

۱-۲ فانوس 

مجموعه اي از يك يا چند خانه چراغ كه حق تقدم را براي وسايل نقليـه يـا عـابرين پيـاده مـشخص مي كند.

فانوس ها از لحاظ ظاهري و كاربرد به دو دسته زير تقسيم ميشوند:

• فانوس عابريا دوخانه

• فانوس سه خانه

۱-۳ پايه فانوس

سازه اي فلزي جهت نصب فانوس درمسيرمورد نظر، كه به صورت لوله اي، چند ضـلعي يـا خرپـائي ساخته مي شود. به طور كلي ميتوان اين سازه ها را براساس شكل ظاهري به سـه دسـته ذيـل تقـسيم بندي نمود:

• پايه كوتاه : پايه هائي لوله اي يا چند ضلعي شكل به ارتفاع ۵/۲ تا ۲/۳ متر

• پايه معلق : پايه هائي لوله اي يا چند ضلعي شكل به ارتفاع ۵/۵-۵ متـر كـه داراي بـازوئي مــي باشــند كــه فانوســها بــر روي آن در بــالاي مــسير عبــوري وســایل نقليــه نــصب مي گردند. 

• خرپا : پايه هائي لوله اي شكل كه جهت نصب تابلوهاي مسير و فانوس هاي جداكننده مسير (رمپ هاي ورودي و خروجي) در بزرگراه ها مورد استفاده قرار مي گيرد.

۱-۴ دستگاه كنترل چراغهاي راهنمائي(كنترلر): دستگاهي كه توسط آن زمان مناسب جهت عبور و مرور وسايل نقليه و عابرين پياده، درهرفاز تعيين
و به چراغهاي راهنمائي ارسال مي گردد .
به طور كلي مي توان اين دستگاه ها را براساس نوع عملكرد، به انواع ذيل دسته بندي نمود:

• هوشمند : دستگاهي است كه با استفاده از شناسگرهاي نـصب شـده در تقـاطع ، حـضورو
حجم وسايل نقليه وسائل نقليه را تشخيص داده و مـدت زمـان مناسـب هـر فـاز را بـه طـور
خودكار تعيين مي نمايد

• پيش زمان بندي شده : عملكرد اين نوع كنترلر براساس جدول زمانبندي از پيش
تعيين شده توسط كارشناسان مركز مديريت وكنترل ترافيك مي باشد. درضمن طول
سيكل و طول فازها در آن ثابت است ولي اين زمان ها در ساعات مختلف شبانه روز و در
روزهاي مختلف مي تواند متفاوت باشد. اين كنترلرها زماني به كار مي رود كه تغييرات
ترافيك و حجم ورودي به تقاطع از قبل قابل پيش بيني باشد.

• چشمك زن : يك دستگاه الكترونيكي كوچك است كه در داخل فانوس يا پايه فـانوس
تعبيه مي گردد و تقاطع را به صورت چشمك زن كنترل مي كند. 

۱-۵ پانل دستي
بــــر روي دســــتگاه هاي كنترلــــر پــــانلي تعبيــــه شــــده اســــت كــــه در مواقــــع اضــــطراري
ميتوان زمان هر مسير را بـه دلخـواه تغييـر داد و يـا تقـاطع را بـه حالـت چـشمك زن در آورد . ايـن
قــسمت بيــشتر توســط عوامــل راهنمــائي و راننــدگي مــستقر در هــر تقــاطع مــورد اســتفاده قــرار
مي گيرد.

۱-۶ شناسگرها(سنسور)
شناسگريكي از اركان اصلي جهت كنترل هوشمند يك تقاطع مي باشد كـه وجـود وحجـم وسـائل
نقليه را درهرمسيرتشخيص مي دهد و اين اطلاعات را به صورت لحظه اي به دسـتگاه كنتـرل چـراغ
راهنمايي انتقال مي دهد تا كنترلرتصميم مناسب جهت زمانبندي چراغهـا را بطـور اتوماتيـك اتخـاذ
نمايد. شناسگرها انواع مختلف دارند كه در حال حاضر نوع القایي آن در حال بهره برداري مي باشد .
اين نوع سنسور در شيارهاي ايجاد شده در سطح آسفالت بصورت مربع، مستطيل يا لوزي اجر ا شـده
است.

۱-۷ جعبه برق
جعبه اي است داراي ترمينالها و انواع فيوز جهت ايمني دستگاه، كه مجموع كابل كشي تقـاطع قبـل
از ورود به كنترلر وارد اين قسمت مي شود.

۱-۸ معكوس شمار
دسـتگاهي اسـت كـه جهـت شـمارش معكـوس زمـان قرمـز يـا سـبز هـر مـسير مـورد اسـتفاده قـرار
مي گيرد.

۱-۹ حوضچه ها(ي برق يا شناسگر)
اين حوضچه ها محلهايي هستند كه اتصال و سربندي كابلها در آنها انجام مـي شـود و بـه دليـل قابـل
دسترس بودن كابل از اين محلها، انجام تعميرات يا تعويض كابل در نقاط مختلف سـريعتر و آسـانتر
صورت مي گيرد.

۱-۱۰ دوربين نظارت تصويري
اين دوربينها در برخـي بزرگراه هـا و تقاطع هـا بعنـوان ابـزاري جهـت سـاماندهي ترافيـك، تـشخيص
موقعيت هائي كه نياز به ارسال نيروهاي پليس يا امدادي به محل مـي باشـد، كن تـرل نامحـسوس، ايجـاد
موج سبز در مواقع اضطراري در مسيري معين در نظر گرفته شده و نصب مي شوند.

۱-۱۱ چاه ارت و صاعقه گير
جهت ايمن نمودن دوربينهـاي نظـارت تـصويري و دسـتگاه هاي كنتـرل چـراغ راهنمـايي در مقابـل
ولتاژهاي اضافي و تأثيرگذار بر تجهيزات (ازجمله رعد و برق و اتصالي)،ايـن سيـستم هـا را بـه چـاه
ارت و صاعقهگير متصل مي نمايند. 

آشنایی با بزرگترین کارخانجات تولید تجهیزات ترافیکی

آشنایی با بزرگترین کارخانجات تولید تجهیزات ترافیکیمجموعه فرتو ترافیک با مدیریت چندین کارخانه تولید تجهیزات ترافیکی در ایران و فراهم کردن شرایط خرید و فروش آسان انواع تجهیزات و لوازم ترافیکی و ایمنی با ارزانترین قیمت ممکن در تمامی نقاط از جمله تهران، کرج، مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز، بوشهر، ساری، تبریز، بندرعباس و تمامی دیگر نقاط فعالیت دارد. تجهیزات تولیدی شامل ۳ دستگاه رول فرمینگ تولید گاردریل و تابلو، دستگاه های برش کاری، خم کاری، پرس، دستگاه کاتر پلاتر شبرنگ، دستگاه‌های اتوماتیک شبرنگ و تزریق پلاستیک، مخصوصاْ محصولات ترافیکی و تجهیزات تولید چراغ‌های راهنمایی و رانندگی. در این مجموعه انواع تجهیزات ترافیکی با پایه های مربوطه، گاردریل، چراغ‌های راهنمایی و رانندگی و پل‌های عابر پیاده فلزی تولید و عرضه می گردد. این کارخانه با توجه به سفارشات دریافتی فعال و با درخواست متقاضیان در ازای پرداخت بخشی از بدهی های تعاونی راهداران کشور قابل واگذاری می باشد.

معرفی انواع لوازم ترافیکی و هشدار

معرفی انواع لوازم ترافیکی و هشدار

ایمنی و توانائی یک راه براي عبور دادن تعداد کافی خودرو با حداقل تأخیر و ایجـاد نـاراحتی
براي استفاده کنندگان، به نظم و ترتیب جریان آمد و شد بستگی مستقیم دارد. در صورتی این نظـم
را می توان در جاده و خیابان حاکم گردانید که علائم راهنمائی، رانندگا ن را بطـور دقیـق و صـحیح
راهنمائی کنند و نیز تجهیزات ترافیکی بکار رفته در راه احتمال بروز حـوادث و تـصادفات وسـائط
نقلیه را تا حد ممکن کاهش دهد تا جریانی روان و یکنواخت از تـردد اسـتفاده کننـدگان از مـسیر
بوجود آید تجهیزات کنترل نرافیک را می توان به دسته های مختلفی دسته بندی نمود :

۱ -تجهیزات کنترل ترافیک

تجهیزات کنترل ترافیک به سه گروه کلی تقسیم می گردند:

  •  علائم عمودي مانند تابلوها، علائم هادي و ….
  • چراغ هاي راهنمائی
  • علائم افقی مانند خطکشی ها، نوشته ها، نقش ها، علائم برجسته و ….

۲ -علائم عمودي (تابلوها):

تابلوهـا به منظور کنترل و هدایت ترافیک و افزایش ایمنی راه ها به کار میرود. دادن اطلاعــاتی مانند تعیین جهت حرکت، اعلام هشدار به منظور رعایت اصول ایمنی توسط رانندگان، آگاه نمودن رانندگان از محدودیت ها و ممنوعیت هائی که استفاده کنندگان از راه ملزم به پیروي از آن ها مـی باشـند و نیز راهنمائی رانندگان در معرفی و شناسائی مسیر مورد نظر از دیگر وظایف تابوها میباشد. تابلوها را به سه دسته تابلوهاي انتظامی، تابلوهاي اخباري و تابلوهاي اخطاري تقسیم می کنند.

  • تابلوهاي انتظامی (حکم کننده)
  • تابلوهاي اخباري (اطلاع دهنده)

تولید تابلو های ترافیکی که مجموعه علائمی که به منظور راهنمایی رانندگان در مورد تقاطع با سایر راه ها، شناسایی محـل و نام خیابانها و میادین ، نشان دادن جهت مسیر ورود و یا خروج بـه راه هـاي دیگـر اسـت، علائـم اخباري نامیده می شود. از جمله این علائم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  •  علائم پیش آگاهی
  • علائم شناسایی راه
  • علائم شناسایی محل
  • علائم تأیید کننده

علائمی که تسهیلات راه را به استفاده کنندگان از آن اعلام می دارند.

۳-دوربین های کنترل ترافیک که به مرکز کنترل متصل هستند.

فروش عمده انواع تجهیزات ترافیکی ارزان

فروش عمده انواع تجهیزات ترافیکی ارزاندریافت لیست قیمت فروش ویژه انواع علائم و تجهیزات ترافیکی و خرید دیگر لوازم ترافیکی شهری جهت ایمن سازی معابر اعم از انواع راهبند، جداکننده ترافیکی، گل میخ، رفلکتور پلاستیکی، استوانه ایمنی، سرعتگیر پلاستیکی، بشكه ايمني و دیگر موانع ترافیکی در تهران، مشهد، اصفهان و سایر شهرهای ایران از طریق مجموعه ترافیک ساز امکانپذیر شده است.بعنوان مثال جهت فروش عمده سرعت گیر، شرکت های تولیدکننده می توانند مشخصات کالا و لیست قیمت سرعت گیر تولید خود را اعلام نموده وشهرداری ها و نواحی آن لیست قیمت را بین پیمانکاران توزیع می نمایند.

قیمت عمده فروشی انواع تجهیزات ترافیکی

قیمت عمده فروشی انواع تجهیزات ترافیکی

توجه به نیاز کارفرما می تواند تاثیر مهمی در لیست قیمت تمام شده برای مصرف کننده داشته باشد. با توجه به رقابت تولید کنندگان تجهیزات ترافیکی جهت تولید با کیفیت ترین محصول با ارزانترین قیمت، تولیدکنندگان می تواند لیست قیمت مطلوب را تهیه و در اختیار سفارش دهنده قرار دهد . قیمت تابلو های ترافیکی در بین تمام تولیدکنندگان بصورت واحد می باشد چرا که تمامی تولیدکنندگان از متریال یکسان جهت تولید استفاده می کنند اما سایر تجهیزات مانند دوربین های بین شهری نیاز به جستجوی بیشتری دارد. 

حسین یوسفی

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره روی دکمه زیر کلیک کنید.

مشاوره و فروش

مجموعه فرتو ترافیک شما را به خرید بهترین محصولات تجهیزات ایمنی و  ترافیکی دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس بگیرید